Pakiet TrueSoil


Usługa klasy premium.

Pobieranie prób glebowych ze świadomie wyznaczonych miejsc (tzw. próbkowanie celowane, targetowane) pozwala na pozyskanie informacji o zasobności w składniki pokarmowe bez błędów którymi obarczone jest pobieranie prób w stałym rastrze pomiarowym (siatce pomiarowej wyznaczonej automatycznie lub pół-automatycznie).

Kluczem do sukcesu jest uwzględnienie faktu o którym każdy rolnik wie-zmienności gleby w obrębie sektora z którego pobierana jest poszczególna próbka glebowa.

Dobrze obrazuje to poniższy przykład:

truesoil_1.png

1. Próbki pobierane są według stałej, przypadkowo zorientowanej siatki. Czerwone linie to trasa po której porusza się próbnik glebowy. Część próbek pierwotnych, składających się na próbę zbiorczą pobierana jest z gleby lekkiej (jasne obszary) a część z gleby średniej lub ciężkiej (ciemne obszary) w nieznanych proporcjach. Otrzymany wynik analizy jest wartością średnią, błędną (nawet o 20-30%) dla poszczególnych miejsc strefy. Operowanie na stałej siatce (analiza zasobności, rekomendacje nawozowe) jest bardzo kłopotliwe i często prowadzi do błędnych rezultatów co jest widoczne przy badań gleby w kolejnych sezonach.

truesoil_2.png

2. W tym przypadku wykorzystujemy informację o teksturze gleby (pozyskanej ze skanera Geonics EM-38), wyznaczamy strefy zarządzania (z ang. management zones) czyli parcele o homogenicznych (jednorodnych) warunkach glebowych. Pobieranie składników pokarmowych, dostępność wody, plonowanie, jest w tych strefach podobne tak samo jako rodzaj gleby. Próbki pierwotne są do siebie bardzo zbliżone a wynik analizy zasobności próbki zbiorczej jest adekwatny dla każdego miejsca strefy,

To ogromny wzrost precyzji określania zasobności gleby, możliwość prowadzenia jej monitoringu i opracowywania rekomendacji nawozowych.